پروپوزال بررسی تاثیر عملکرد سازمانهای بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی

پروپوزال  بررسی تاثیر عملکرد سازمانهای بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی
رشته تحصیلی : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 20

حجم فایل (به کیلوبایت) : 17

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 6400 تومان

خرید و دانلود

پروپوزال  بررسی تاثیر عملکرد سازمانهای بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی در 20 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست عناوین :

١- چکیده

٢- مقدمه

٣- سرمایه اجتماعی چیست ؟

٤- نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی

٥- بیان مسئله

٦- سئوالات تحقیق

٧- جامعه آماری تحقیق

٨- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری

٩- تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

١٠- توزیع میزان سرمایه اجتماعی

١١- ارتباط بین عوامل عملکردی سازمانهای دولتی باسرمایه اجتماعی

١٢- مقایسه عوامل عملکردی سازمانهای دولتی،با توجه به سطوح مختلف

سرمایه اجتماعی  

١٣- نتیجه گیری

١٤- پیشنهادها

 

 

٢

تاثیرعملکرد سازمانهای بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی

چکیده :

سرمایه اجتماعی ، از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی های اقتصادی و اجتماعی جوامع نوین مطرح است . این سرمایه در یک جامعه به شدت متاثراز عملکرد دستگاههای دولتی است . هر تصمیمی که سازمانهای دولتی اتخاذ می کنند وهر عملی که بدان مبادرت می ورزند ، به نحوی روی جامعه تاثیر می گذارد. عملکرد سازمانهای دولتی تاثیر عمیقی نیزبر سرمایه اجتماعی دارد و این امر در کشورمان بیشتر مصداق دارد .

این مقاله تحقیقی ، در پی پاسخگویی به این سوال است که (( عوامل عملکردی )) سازمانهای بخش دولتی که بر سرمایه اجتماعی اثر می گذارند ، کدامند و اولویت آنها چیست ؟ به منظور پاسخ به این سوال ، چارچوب مفهومی این تحقیق برمبنای مدل گابریل.آ.الموند تنظیم گردید وبدین وسیله سئوالات تحقیق به بوته آزمون نهاده شد . تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات این پژوهش در دو سطح ؟آمار توصیفی و استنباطی همراه با آزمونهای متفاوت آماری انجام پذیرفت ونتایج حاصل از آن در قالب سه مدل برای سازمانهای دولتی ایجاد کننده سرمایه اجتماعی زیاد ، متوسط و کم ارائه گردید ، و در پایان ، پیشنهادهایی به منظور بهبود عوامل عملکردی سازمانهای ایجاد کننده سرمایه اجتماعی کم و متوسط ارائه شد .

 

 

 

 

٣

مقدمه :

سرمایه اجتماعی ، از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی های اقتصادی و اجتماعی جوامع نوین مطرح گردیده است . طرح موضوع سرمایه اجتماعی در بسیاری از مباحث اقتصادی ، نشان دهنده اهمیت نقش ساختارها و روابط اجتماعی بر متغیرهای اقتصادی است . سرمایه اجتماعی ، بر خلاف سایر سرمایه ها، به صورت فیزیکی وجود ندارد ، بلکه حاصل تعاملات و هنجارهای گروهی و اجتماعی است که افزایش آن می تواند موجب پایین آمدن زیاد سطح هزینه های عملیاتی سازمانها گردد. سرمایه اجتماعی عمدتا مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی است و شناسایی آن به منزله یک نوع سرمایه ، چه در سطح مدیریت کلان توسعه کشورها و چه در سطح مدیریت سازمانها و بنگاها ، می تواند شناخت جدیدی از نظام اقتصادی – اجتماعی به دست دهد و مدیران را در هدایت بهتر سازمانها یاری کند . سرمایه اجتماعی نیز به مثابه نشان دهنده ارزش اقتصادی شبکه های اعتماد و کاهش دهنده هزینه های مبادلات و تعاملات ، در این فهرست قرار گیرد ؛ به عبارت دیگر ، سرمایه اجتماعی ، بیانگر ذخیره اقتصادی مولفه های فرهنگی و اجتماعی مابین سرمایه های انسانی است . سرمایه اجتماعی را از منظرهای مختلفی می توان مطالعه کرد . مهمترین ابعاد آن عبارتند از : ١- اعتماد ، ٢- مشارکت سیاسی ، ٣- عضویت در گروههای اجتماعی ، و ٤- ادیان و مذاهب .

در این مقاله پژوهشی ، ما به مطالعه بعد اعتماد پرداخته ایم ، شبکه های اعتماد و مولفه های فرهنگی در یک نظام اجتماعی ، علاوه بر کاهش هزینه های مدیریتی ، موجب می شود که زمان و سرمایه بیشتری به فعالیتهای اصلی اختصاص یابد و علاوه برآن ، موجب انتقال دانش اعضای گروهها به یکدیگر شود و جریان مناسبی از یادگیری و دانش را در بین آنها فراهم آورد که این امر خود می تواند

درکاهش هزینه های مدیریتی وتوسعه اجتماعی وسازمانی بسیار موثر باشد (کریشناوشریدر ، ١٩٩٩

٤

،    ص     ٢٤) . افزایش اعتماد متقابل بین سازمانهای بخش دولتی و شهروندان ، کارایی دستگاههای دولتی را بسیار بالا خواهد برد . بعضی از صاحب نظران مدیریت ، ارزش اعتماد سهم مهمی در بسیاری از فرایندهای اجتماعی ایفا می نماید ، از این رو (( اعتمادسازی )) در اجتماع ، یکی از مهمترین وظایف کارگزاران بخش دولتی است .

جامعه آماری تحقیق :

به منظور تعیین جامعه آماری ارباب رجوع سازمانهای بخش دولتی ، با مراجعه مکرر به سازمانهای مربوط ، در یک دوره زمانی یک ماهه ( شش روزه ) تعداد ارباب رجوع هر سازمان بر اساس دفترهای ثبت ( با توجه به نامه های ثبت شده در دبیر خانه ) ، کسب اطلاعات از مدیران سازمانهای متبوع و روابط عمومی آنها و از همه مهمتر شمارش روزانه ارباب رجوع هر یک از سازمانهای دولتی شهر اصفهان که در واقع نماینده وزارتخانه های متبوع خود در دولت جمهوری اسلامی ایران و نهادهای وابسته به ریاست جمهوری بودند ، تعیین گردد .

تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری

با توجه به گستردگی حجم جامعه آماری پژوهش مزبور ، از روش نمونه گیری طبقه بندی شده استفاده

٨

شده است . به منظور تعیین نمونه آماری این تحقیق ، با توجه به دسترس نبودن واریانس مورد مطالعه ، ابتدا با استفاده از یکصد پرسشنامه مقدماتی که شامل پنجاه پرسشنامه مخصوص کارکنان بود ، واریانس صفت مورد مطالعه ( سرمایه اجتماعی عوامل عملکردی ) برآورد شد و سپس با استفاده از فرمول زیر حجم نمونه مشخص گردید :

N جامعه آماری :

T سطح اطمینان ٩٥ درصد :

Dدقت احتمال مطلوب :  

 (ارباب رجوع )

 

(کارکنان )

 

 

در اجرای هر تحقیقی ، روشهای مختلفی برای جمع آوری اطلاعات وجود دارد . همان گونه که گفته شد ، روش تحقیق و نوع نمونه ای که محقق برای اجرای مطالعه خویش انتخاب می کند ، به موضوع و هدف مطالعه او بستگی دارد . ابزارهای اندازه گیری در این پژوهش ، پرسشنامه و مراجعه به اسناد و مدارک و اطلاعات دریافتی از سازمانهای دولتی بود .

تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش ، در دوسطح آمار توصیفی و استنباطی انجام پذیرفته است . در سطح آمار توصیفی ، از میانگین و انحراف معیار ، فراوانی و درصد استفاده شده است . در سطح آمار

٩

استنباطی ، با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها از آزمونهای T تک متغیره ، T مستقل ، تحلیل واریانس یک طرفه ، آزمون توکی ، آزمون T هتلینگ ، ضریب همبستگی پیرسون ، رگرسیون چند متغیره ، آزمون خی دو ، ضریب کرامر و ضریب همبستگی رتبه ای کندال استفاده شده است .