پروپوزال بررسی امكان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شركتهای پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل

پروپوزال بررسی امكان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شركتهای پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل
رشته تحصیلی : حسابداری

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 14

حجم فایل (به کیلوبایت) : 40

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 12000 تومان

خرید و دانلود

پروپوزال بررسی امكان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شركتهای پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل

چكیده :

مساله عمده و اساسی مورد بحث در این پژوهش آگاهی و شناخت نسبت به انواعی از معاملات خارج از تراز نامه ،روشهای رایج مورد استفاده توسط شركتها و در نهایت ارزیابی اینكه آیا حسابرسان قادر به تشخیص این نوع از تامین مالی هستند یا خیر. .با توجه به اینكه معا ملات تامین مالی خارج از تراز نامه انواعی از معا ملاتی هستند كه به صورتی از نمایش كامل از فعا لیتها و رویداد های مالی رخ داده شده در حسابها نشان داده نمی شود این گونه معا ملات باعث تغییر در سا ختار سرمایه از طریق عدم ثبت بدهیها و تعهدات عمده در صورتهای مالی (تراز نامه)می شود .در این پژوهش ابتدا به مقا لات و بیانیه های منتشر شده توسط نهاد های رسمی و غیر رسمی حرفه حسابداری در مورد موضوع اشاره شده است ،سپس روشهای رایج مورد استفاده از این نوع تامین مالی توسط شركتها به تفصیل تشریح شده است و در نهایت فرضیات پژوهش مورد آزمون آماری قرار گرفته است .سوالات مطرح شده در این پژوهش ارتباط و یا عدم ارتباط بین نسبتهای ما لی كلیدی و تا مین مالی خارج از تراز نامه ،تغییر در ساختار سرمایه در صورت استفاده از تامین مالی خارج از تراز نامه و در نهایت بوجود آمدن تردیدی عمده در فرض تداوم فعالیت در صورت استفاده از تامین مالی خارج از تراز نامه می باشد .برای پاسخ دادن به این سوالات ا بتدا شركتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه بین سالهای 1380 -1385 با استفاده از گزارش حسابرس مستقل شناسائی و اطلاعات مربوط استخراج و با استفاده از متغیر های پژوهش (نسبتهای ما لی در نظر گرفته شده )از طریق روشهای آماری اقدام به آزمون فرضیه ها شده است .نتایج بدست آمده از آزمون آماری فرضیه ها حاكی از تائید فرضیه های پژوهش می باشد، با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت كه نا مساعد بودن نسبتهای مالی می تواند دلیل بر استفاده از تامین مالی خارج از تراز نامه توسط شركتها باشد لذا به حسابرسان مستقل پیشنهاد می شود نسبتهای كلیدی تراز نامه ای را جهت تشخیص استفاده احتما لی شركتها از تامین مالی خارج از تراز نامه مورد توجه قرار دهند .

كلید واژه‌ها :تا مین مالی، تا مین مالی خارج از تراز نا مه، شركتها با اهداف خاص، قانون ساربینز اكسلی، ساختار سرمایه .

1-        اهداف پژوهش :

با عنایت به مطا لب ذكر شده اهداف پژوهش را می توان بشرح زیر خلاصه نمود :

ارزیابی اینكه آیا حسابرسان مستقل قادر به تشخیص این نوع از تامین مالی در شركتها هستند یا خیر ؟

بررسی روشهای مورد استفاده از تامین مالی خارج از تراز نامه توسط شركتها .

تشخیص و معرفی روشهای مالی موثر و مناسب در ارزیابی استفاده و یا عدم استفاده از تامین مالی خارج از تراز نامه .

ارزیابی تعدیلات اعمال شده در نسبتهای مالی قبل از احتساب تامین ما لی خارج از تراز نامه و بعد از آن بر روی بدهیها و حقوق صاحبان سهام

5- پیشینه پژوهش :

طی بررسیهای انجام شده در زمینه موضوع ،پژوهشی كه تامین مالی خارج از تراز نا مه را بررسی كرده باشد در ایران یافت نشد ،تنها موردی كه در ایران می توان اشاره كرد مقاله ای تحت عنوان "تامین مالی برون تراز نامه ای :رویكرد مقایسه ای "مقا له ای است كه در مجله حسابدار شماره 182 در اردیبهشت 1386 توسط آقایان دكتر محسن دستگیر و غلامرضا سلیمانیان تحریر شده است .