پژوهش بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار+پروپوزال

پژوهش بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی   کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار+پروپوزال
رشته تحصیلی : مدیریت

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 106

حجم فایل (به کیلوبایت) : 358

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 8000 تومان

خرید و دانلود

پژوهش بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی   کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

تعداد صفحات :106 فرمت ورد با قابلیت ویرایش متن

چكیده:

این تحقیق  با هدف بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزواردر سال87-88 به انجام رسید.نوع تحقیق با توجه به هدف، كاربردی و از نظر ماهیت وروش توصیفی می باشدكه با استفاده از مطالعات میدانی به بررسی وضعیت موجود پرداخته است.جامعه آماری مورد نظر كلیه كارمندان دانشگاه تربیت معلم سبزوار شامل 140نفر بوده، كه از این تعداد براساس فرمول محاسبه حجم نمونه كرجسی و مورگان (1970)  تعداد 103 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه 15 سوالی (OCQ) مودای،پورتر و استیرز به همراه سوالات ویژگیهای فردی و شخصی بوده است كه با ضریب آلفای كرونباخ 0.764 پایایی آن اثبات و روایی آن نیز طبق نظر اساتید فن مورد تایید واقع شده است. در تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از شیوه های توصیف آماری از قبیل: جداول توزیع فراوانی،شاخصهای مركزی و شاخصهای پراكندگی و در بخش استنباطهای آماری از روش آزمون t  برای نمونه های مستقل و روش ANOVA   ورگرسیون خطی ساده یك متغیره برای بررسی فرضیات تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل  یافته ها نشان می دهد كه رابطه معناداری بین تعهد سازمانی با سن ، جنسیت، سطح تحصیلات ، وضعیت تأهل و میزان حقوق و دستمزد وجود نداشته و تنها بین سابقه خدمت تعهد سازمانی و رابطه معنی دار دیده می شود..

    این تصور كه تكامل بعد از مرحله نوجوانی متوقف می شود مبنای علمی ندارد زیراهر مرحله ای از زندگی از نوزادی تا پایان عمر، با ویژگی ها و مهارت های تكاملی خاصی همراه می باشد.

تكامل موفقیت آمیز، فرد را برای زندگی و ورود به مراحل بعدی آماده می سازد . مشكلات موجود در كسب این مهارت ها خطر اختلالات روانی، اجتماعی و حتی مشكلا ت پزشكی را می تواند افزایش دهد . ممكن است تصور

شود كه تكامل، مراحل مختلف پیشرفت خطی است اما بعضی از محققین معتقدند كه تكامل، پیشرفت خطی دارد

اما تأثیر آن از نوع مارپیچی است و به این جهت باید به خانواده به عنوان یك واحد مراقبت توجه شود

 

واژه های كلیدی:

 تعهد سازمانی –  ویژگیهای شخصی -  كاركنان

فهرست مطالب

       عنوان                                                                     صفحه                                                       

فصل اول:كلیات تحقیق   ..........................................................  1

         1-1 مقدمه     ..........................................................................2

        1-2 بیان مساله تحقیق   .............................................................3

         1-3 اهمیت وضرورت موضوع تحقیق   ............................................4

        1-4 اهداف تحقیق .....................................................................6

        1-5 چارچوب نظری تحقیق  ......................................................... 7

       1-6 فرضیه های تحقیق  ................................................................11

       1-7 قلمرو تحقیق      .................................................................. 12

       1-8 تعاریف و مفاهیم واژه ها   ....................................................... 13

       1-9 متغیرهای تحقیق:     .............................................................. 14

فصل دوم:ادبیات تحقیق    ......................................................... 15

       2-1 مقدمه    ............................................................................ 16

       2-2 تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی   ...............................................18

       2-3 مراحل توسعه تعهد سازمانی   .................................................. 21

       2-4 اجزاء تعهد سازمانی   ........................................................... 23

       2-5 اهمیت تعهد سازمانی   ........................................................ 27

 

(یك)

 2-6عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی    ............................................... 28

      2-7 ابعاد تعهد سازمانی   .......................................................... 30

      2-8 دیدگاه‌های تعهد سازمانی   .................................................. 32

      2-9 مدل‌ها و الگوهای تعهد سازمانی   ............................................ 34

      2-10 برخی تحقیقات انجام شده در خصوص تعهد سازمانی   ................. 40

فصل سوم:روش شناسی تحقیق  ............................................... 42

      3-1 مقدمه    .............................................................................  43

      3-2 نوع تحقیق   ...............................................................  44

     3-3 جامعه آماری   ..............................................................  45

     3-4 حجم نمونه   ................................................................  46

     3-5 روش نمونه گیری   .......................................................  47

     3-6 شرح پرسشنامه   ..........................................................   48

     3-7 روایی پرسشنامه   ........................................................   49

     3-8 اعتبار( پایایی )پرسشنامه   .............................................   50

فصل چهارم: روشهای آماری و تجزیه و تحلیل مشاهدات (داده‌ها) .......  53

     4-1 مقدمه  ......................................................................   54

     4-2 آمار توصیفی   ...........................................................    55

     4-3 فرضیه 1  .................................................................    59

     4-4 فرضیه2  ....................................................................     60

     4-5 فرضیه3   ...................................................................   61

 

(دو)

  4-6 فرضیه 4   ..................................................................  63

     4-7 فرضیه 5   ..................................................................   64

     4-8 فرضیه6   ..................................................................   67

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات  .............................  68 

     5-1 نتیجه گیری   ..............................................................   69

      5-2 پیشنهادات   ...............................................................  70

   منابع و مآخذ   ...................................................................... 72

   ضمائم  .............................................................................  71