پایان نامه بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

پایان نامه بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار پایان نامه بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 322 KB

تعداد صفحات : 120

بازدیدها : 512

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 4800 تومان

خرید این فایل

پایان نامه بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار در 120 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

فهرست مطالب

       عنوان                                                                     صفحه                                                                                               

فصل اول:كلیات تحقیق   ..........................................................  1

         1-1 مقدمه     ..........................................................................2

        1-2 بیان مساله تحقیق   .............................................................3

         1-3 اهمیت وضرورت موضوع تحقیق   ............................................4

        1-4 اهداف تحقیق .....................................................................6

        1-5 چارچوب نظری تحقیق  ......................................................... 7

       1-6 فرضیه های تحقیق  ................................................................11

       1-7 قلمرو تحقیق      .................................................................. 12

       1-8 تعاریف و مفاهیم واژه ها   ....................................................... 13

       1-9 متغیرهای تحقیق:     .............................................................. 14

فصل دوم:ادبیات تحقیق    ......................................................... 15

       2-1 مقدمه    ............................................................................ 16

       2-2 تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی   ...............................................18

       2-3 مراحل توسعه تعهد سازمانی   .................................................. 21

       2-4 اجزاء تعهد سازمانی   ........................................................... 23

       2-5 اهمیت تعهد سازمانی   ........................................................ 27

 

(یك)

 2-6عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی    ............................................... 28

      2-7 ابعاد تعهد سازمانی   .......................................................... 30

      2-8 دیدگاه‌های تعهد سازمانی   .................................................. 32

      2-9 مدل‌ها و الگوهای تعهد سازمانی   ............................................ 34

      2-10 برخی تحقیقات انجام شده در خصوص تعهد سازمانی   ................. 40

فصل سوم:روش شناسی تحقیق  ............................................... 42

      3-1 مقدمه    .............................................................................  43

      3-2 نوع تحقیق   ...............................................................  44

     3-3 جامعه آماری   ..............................................................  45

     3-4 حجم نمونه   ................................................................  46

     3-5 روش نمونه گیری   .......................................................  47

     3-6 شرح پرسشنامه   ..........................................................   48

     3-7 روایی پرسشنامه   ........................................................   49

     3-8 اعتبار( پایایی )پرسشنامه   .............................................   50

فصل چهارم: روشهای آماری و تجزیه و تحلیل مشاهدات (داده‌ها) .......  53

     4-1 مقدمه  ......................................................................   54

     4-2 آمار توصیفی   ...........................................................    55

     4-3 فرضیه 1  .................................................................    59

     4-4 فرضیه2  ....................................................................     60

     4-5 فرضیه3   ...................................................................   61

 

(دو)

  4-6 فرضیه 4   ..................................................................  63

     4-7 فرضیه 5   ..................................................................   64

     4-8 فرضیه6   ..................................................................   67

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات  .............................  68 

     5-1 نتیجه گیری   ..............................................................   69

      5-2 پیشنهادات   ...............................................................  70

   منابع و مآخذ   ...................................................................... 72

   ضمائم  .............................................................................  71

 

 

 

 

 

 

 

 

چكیده:

این تحقیق  با هدف بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزواردر سال87-88 به انجام رسید.نوع تحقیق با توجه به هدف، كاربردی و از نظر ماهیت وروش توصیفی می باشدكه با استفاده از مطالعات میدانی به بررسی وضعیت موجود پرداخته است.جامعه آماری مورد نظر كلیه كارمندان دانشگاه تربیت معلم سبزوار شامل 140نفر بوده، كه از این تعداد براساس فرمول محاسبه حجم نمونه كرجسی و مورگان (1970)  تعداد 103 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه 15 سوالی (OCQ) مودای،پورتر و استیرز به همراه سوالات ویژگیهای فردی و شخصی بوده است كه با ضریب آلفای كرونباخ 0.764 پایایی آن اثبات و روایی آن نیز طبق نظر اساتید فن مورد تایید واقع شده است. در تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از شیوه های توصیف آماری از قبیل: جداول توزیع فراوانی،شاخصهای مركزی و شاخصهای پراكندگی و در بخش استنباطهای آماری از روش آزمون t  برای نمونه های مستقل و روش ANOVA   ورگرسیون خطی ساده یك متغیره برای بررسی فرضیات تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل  یافته ها نشان می دهد كه رابطه معناداری بین تعهد سازمانی با سن ، جنسیت، سطح تحصیلات ، وضعیت تأهل و میزان حقوق و دستمزد وجود نداشته و تنها بین تعهد سازمانی و سابقه خدمت رابطه معنی دار دیده می شود..

 

واژهای كلیدی:

 تعهد سازمانی   ویژگیهای شخصی -  كاركنان

 

 

مقدمه :

در عصر پرتلاطم کنونی که سازمانها بسوی تخصصی شدن پیش می روند و در رقابت تنگاتنگ به فعالیت خود ادامه می دهند، جهت بقاء علاوه بر ابزار و تجهیزات به نیروی انسانی متعهد به عنوان اصلی ترین و ضروری ترین عامل نیازمندی باشند. هرچقدر سازمانها و مؤسسات بزرگتر و بر حجم فعالیت آنها افزوده شود احتیاج به منابع انسانی متعهد و با انگیزه افزایش می یابد. لذا هرچقدر این سرمایه از کیفیت بهتر و بیشتر برخوردار باشد، احتمال موفقیت ، بقاء و ارتقاء سازمان بیشتر خواهد بود و بالعکس در صورتی که سازمانها نتواند نیروی انسانی با کیفیت و متعهد را بکارگیرند، قادر نخواهند بود از سایر منابع از قبیل تجهیزات و مواد اولیه استفاده بهینه ببرند و با مشکلات عدیده ای از قبیل کاهش کارائی و بهره وری  روبرو بوده و در نهایت سبب زوال سازمان خواهند شد.

یکی از اصول و مفاهیم اساسی در اداره سازمان‌ها در نظر گرفتن میزان دلبستگی و تعهد افراد شاغل در سازمان می‌باشد.به عبارتی تعهد را می توان نوعی وابستگی احساسی و وظیفه ای فرد به محیط كاری اش دانست(الیزور و كوسلواسكی،2001،ص594).

  مدیران متناسب با توسعه سازمانها باید بیشتر به این مهم توجه داشته باشند تا بتوانند مشکلات نیروی انسانی درگیر را به نحو مناسبی حل و فصل نموده و از آنها در راستای دستیابی به اهداف و منافع سازمان‌هایشان استفاده نمایند. تعهد  اشاره داردبه اینكه یك شخص بعضی چیزها را برای سازمان فراتر از آن چیزی كه مورد نیاز سازمان می باشد اهدا می كند(ون ما آنن،1972،ص26).

همچنین تعهد سازمانی را می توان یک نگرش مهم شغلی و سازمانی دانست که به دلیل اهمیت بارزی که در کارکرد سازمانها دارد، به کانون توجهی جهت تمرکز میدان و گردانندگان سازمانها تبدیل شده است، این نگرش در دهه های اخیر دستخوش تغییرات عدیده ای گشته، بویژه با تحولات اخیر در حیطه کسب و کار از قبیل ادغام شرکتها در همدیگر صاحبنظران تعهد اهتمام ویژه ای به امر تعهد معطوف داشته اند و به آن به عنوان یکی از نگرشهای اساسی که باكارو سازمان مرتبط هستند اهمیت فراوان داده و راجع به آن تحقیقات متعددی انجام داده اند، که در این تحقیق با توجه به اهمیت مساله به بررسی آن می پردازیم .

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید